תנאים ומדיניות תשלום connect subscription

גישה מרחוק למערכת הקונקט – תנאים ומדיניות תשלום

 

 1. הארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע”מ (חל”צ), ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל-אביב (“הארגון“), מאפשר למשתתפות בקורסי הלימוד של הארגון  לרכוש גישה חופשית לתכני הקורס/ים אליו/ם המשתתפת נרשמה והתקבלה,  במסגרת של מנוי חודשי, כמפורט להלן (“המנוי החודשי“).

 2. במסגרת המנוי החודשי, למשתתפת תהיה גישה מרחוק ללא הגבלה בזמן בכל תקופת המנוי לתכני הקורס/ים אליה/ם היא נרשמה והתקבלה (למשל: מצגות, מערכי שיעור, סרטונים, מבחנים, קבצי תרגול, הרצאות, וכו’) (“התכנים“). התכנים מוצעים במסגרת המנוי החודשי לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי. 

 3. זמינות המידע והתכנים במסגרת המנוי החודשי אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של הארגון עם צדדים שלישיים, לפיכך, הארגון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מידע ותכנים בנוגע לכל קורס, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש, בכפוף לדין החל.

 4. הגישה לתכנים במסגרת המנוי החודשי דורשת חיבור לרשת האינטרנט, ובאחריות המשתתפת לדאוג לחיבור רציף של מכשיר הקצה שלה (מחשב, טאבלט, טלפון נייד, וכיו”ב) לרשת האינטרנט. מובהר כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, למשל, בספק האינטרנט, בתשתית, היקף המשתמשים באותו פס חיבור, בציוד הקצה, וכיו”ב, והארגון אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות הנובעים מהאמור.

 5. המנוי החודשי הינו מנוי מתמשך שאינו קצוב בזמן המתחדש באופן אוטומטי, בעלות של 75 ש”ח לחודש מיום רישום המשתתפת למנוי החודשי. לצורך הרישום למנוי החודשי, תתבקש המשתתפת לבצע תהליך רישום במסגרתו היא תתבקש להזין פרטים אישיים (למשל, שם, כתובת, דוא”ל, טלפון) ופרטי כרטיס אשראי תקף מסוג מאסטרקארד, לאומי קארד וויזה בלבד. המשתתפת אינה מחויבת על-פי דין להזין את הפרטים האמורים, אולם ללא פרטים אלו לא תוכל המשתתפת להירשם למנוי החודשי. הארגון יעשה שימוש בפרטים רק לצורך אספקת המנוי החודשי למשתתפת, והארגון לא יעבירם לצד שלישי כלשהו (למעט ככל והדבר נדרש לצורך תפעול השירות והמנוי החודשי או ככל שהארגון יידרש להעבירם על פי דין (למשל: הוראה של רשות מוסמכת או בית משפט).

 6. כל מנוי חודשי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (כלומר, לא ניתן לצפות בתכנים על אותו מנוי משני מכשירי קצה שונים).

 7. הארגון רשאי לבטל את המנוי החודשי של כל משתתפת בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתתפת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין; (ב) המשתתפת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בארגון ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג’ כלשהו); ו-(ג) המשתתפת הפרה תנאים אלו.

 8. ביטול המנוי החודשי

 ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן“). המשתתפת רשאית להודיע לארגון על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן: (א) בע”פ במשרדי הארגון; (ב) בדואר רשום – לכתובת יגאל אלון 155 תל-אביב; (ד) בדוא”ל –  ל-

connect.subscription@she-codes.org ; ו-(ד) באינטרנט –באתר הארגון בכתובת www.she-codes.org באמצעות פנייה תחת “צרי קשר”

בהודעת הביטול יש לפרט את שם המשתתפת ומספר ת”ז.

 1. משתתפת תהיה רשאית לבטל עסקה לרכישת המנוי החודשי, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק, כמפורט להלן: 

ככל שמשתתפת תבקש לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר, הארגון יבטל את העסקה ביום קבלת הודעת הביטול, ויגבה מהמשתתפת רק את התמורה היחסית בגין הימים שבהם המשתתפת הייתה בעלת המנוי החודשי ועד למועד קבלת הודעת הביטול.

ככל שמשתתפת תבקש לבטל עסקה לאחר 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר, הביטול יכנס לתוקפו בתוך שלושה ימים עסקים מהיום שמסרה המשתתפת לארגון את הודעת הביטול (ואם הודעת הביטול נמסרה לארגון באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח), אלא אם נקבה המשתתפת במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול, ובמקרה כאמור הארגון יגבה מהמשתתפת את התמורה היחסית בגין הימים שבהם המשתתפת הייתה בעלת המנוי החודשי ועד למועד שבו נכנס הביטול לתוקף (כלומר, שלושה או שישה ימי עסקים (לפי העניין) לאחר קבלת הודעת הביטול). 

8.2 כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 1. במסגרת התכנים עשויים להיכלל קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על-ידי צדדים שלישיים. מובהר כי אין לארגון כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו, והגלישה וכל פעולה אחרת שתבצע המשתתפת בקשר אליהם הינן באחריותה של המשתתפת ושל בעלי האתרים האמורים.

 2. קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן) לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובתכנים ובכל חלק בהם, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או בתכנים, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של הארגון בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל ו/או חוקי קניין רוחני וזכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין. 

 2. נאסר על המשתתפות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים ללא הסכמה מראש ובכתב של הארגון ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש בתכנים באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הארגון או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתו המפורשת של הארגון לכך בכתב ומראש.

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב הארגון ו/או מי מטעמו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: (א) לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים, אשר יגרמו למשתתפת או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המנוי החודשי והגישה והשימוש בתכנים; (ב) לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; (ג)  לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתתפת כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים לצמיתות או לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר למנוי החודשי (לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים), ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו ונשללת בזאת מפורשות סמכותו של כל בית משפט אחר לעניין זה.

במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 1. הארגון שומר לעצמו את הזכות להחליט באופן בלעדי ולפי שיקול דעתו, אם להפסיק את האפשרות למנוי החודשי. החלטה כזאת יכולה להתקבל, בין היתר, עקב מיעוט משתתפות נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. במקרה כאמור, המשתתפות יחויבו באופן יחסי בגין הימים בהם ניתנה להן גישה לתכנים במסגרת המנוי החודשי ועד למועד הפסקת המנוי החודשי על ידי הארגון.