הרשמה לקורסי הלימוד של she codes; מדיניות תשלום דמי רישום וביטולים

;she codes ח.פ. 515289379 מרח’ יגאל אלון 155, תל אביב (להלן: “;she codes”), מזמינה אותך לקחת חלק בקורסי הלימוד המפורטים באתר (להלן: “הקורסים“).

אופן הרישום לקורסים ואופן התשלום 

ההרשמה נפתחת ביום 15/01/2023 בשעה 12:00

ההרשמה תיסגר ביום 19/02/2023 בשעה 12:00

(להלן: “תקופת ההרשמה“).

הקורסים יחלו בשבוע שמתחיל בתאריך ה- 15/01/2023 . יום תחילת הקורס והשעה הינם בהתאם למסלול אליו שובצה הנרשמת (להלן: “מועד תחילת הקורס“). כל משתתפת המעוניינת להתחיל את הקורסים רשאית להירשם בתקופת ההרשמה. במהלך תקופת ההרשמה ניתן להירשם לקורס אחד בלבד.

שיבוצים לקורס ולסניף 

במידה ולמועמדת יימצא מקום לפי שיקול דעתה הבלעדי של ;she codes, תקבל המועמדת הודעה לעניין קבלתה לקורס. הודעה כאמור תישלח למייל אותו מסרה המועמדת במסגרת ההרשמה, והיא תגיע עד ליום  19/02/2023 בסוף היום (להלן: “יום ההודעה“). 

במסגרת הליך ההרשמה, תתבקש המועמדת לבחור מספר אפשרויות לעניין הימים, השעות והסניפים אליהם היא מעוניינת להירשם. מובהר כי ככל שמדובר בקורס שניתן באופן וירטואלי בלבד, תשובץ המועמדת לקורס באחת מאפשרויות הימים והשעות אותם היא בחרה בהליך ההרשמה, אולם השיבוץ לסניף יהיה לפי שיקול דעתה של she codes; ובשים לב (בין היתר) לזמינות ולמקום פנוי (כמובן ש-she codes; תשתדל לשבץ את המועמדת לאחד מהסניפים אותם בחרה, אך she codes; לא תוכל להתחייב לכך. 

דמי רישום

מציאת מקום בקורס למועמדת תותנה בכך שהמועמדת סיימה את כל תהליך ההרשמה במלואו באתר בתקופת ההרשמה, לרבות לעניין הסדרת נושא תשלום דמי הרישום (להלן: “דמי הרישום”) עד ליום האחרון של תקופת ההרשמה.

  1. דמי הרישום עבור קורסים בסיסיים הם 249 ש”ח (כולל מע”מ) ודמי הרישום עבור קורסים מתקדמים הם 349 ש”ח (כולל מע”מ). 

  2. מועמדות סטודנטיות אשר לומדות במוסדות להשכלה גבוהה,  ונרשמות לקורס שניתן בסניף הסטודנטיות ישלמו דמי רישום מופחתים על סך 149 ש”ח, הן לקורסי בסיס והן לקורסים מתקדמים, על מנת שיתאפשר לשלם דמי רישום מופחתים, יש להעלות את תעודת הסטודנט.

  3. הנחה מיוחדת בדמי הרישום לקורסים מתקדמים (249 ש”ח במקום 349 ש”ח) תינתן למועמדות שמחפשות עבודה או שתנאי עבודתן נפגעו בעקבות הקורונה. 

    מובהר כי she codes; תהיה רשאית לבקש ממועמדות שזכאיות להנחה בדמי הרישום מסמכים רלוונטיים לצורך בדיקת זכאותן לקבלת אותה ההנחה.

ניתן יהיה לשלם את דמי הרישום בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד. אנו מכבדות כרטיסי אשראי מהסוגים הבאים בלבד: ויזה, מאסטרקארד ולאומי קארד. לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס, כרטיסי דיירקט/דביט ודיינרס. מובהר כי לעתים ייתכנו מצבים שבהם לא יימצא מקום למועמדת לקורס אליו נרשמה, על אף שכבר נגבו מאותה מועמדת דמי הרישום. כמובן שבמקרים כאמור, דמי הרישום יוחזרו למועמדת ולא ייגבה ממנה כל תשלום. 

מעבר בין קורסים

ככלל, לאחר קבלת המועמדת לקורס, לא ניתן יהיה לעבור לקורס אחר, ומעבר לקורס אחר יתאפשר רק בהסכמת ועל-פי שיקול הדעת של ;she codes.  

אי פעילות

מועמדת שהתקבלה תקבל יוזר במערכת הקורסים של she codes; ותקבל גישה לתכני הקורס עם תחילתו (גישה כאמור תינתן, לכל הפחות, עד אשר תסיים המועמדת את הקורס במלואו). יחד עם זאת, היוזר של מועמדת שלא תכנס למערכת הקורסים במשך שישה חודשים יוגדר אוטומטית כ”לא פעיל”, והגישה של אותה מועמדת למערכת הקורסים תושהה (בין אם המועמדת סיימה את הקורס ובין או לאו). 

פתיחת הגישה מחדש למערכת הקורסים ו”הפעלת” היוזר תתאפשר כאמור רק לאחר תשלום רישום חוזרים, בהתאם לקורס הנבחר, ולפי תעריף ומדיניות דמי הרישום של ;she codes שתהיה בתוקף באותה עת. 

מובהר כי ;she codes תהיה רשאית להגביל או למנוע את הגישה למערכת הקורסים לאחר שהמועמדת סיימה את הקורס במלואו בכל עת ולפי שיקול דעתה.

מדיניות ביטולים

1. משתתפת שתבקש לבטל את רישומה לקורס, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאית להחזר דמי הרישום. 

על אף האמור, משתתפת שתבקש לבטל את רישומה לקורס החל מיום ההודעה ועד ליומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד תחילת הקורס עקב אי התאמה בין הקורס לבין הפרטים שנמסרו למשתתפת בנוגע לקורס או הפרה אחרת של she codes; לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תהיה זכאית להחזר דמי הרישום (בכפוף ובהתאם לדין). לעניין זה, מועד הביטול ייחשב המועד בו נתקבלה ברישומי ;she codes הודעת הביטול ועליה מצוינים שם ומספר ת”ז. בקשת הביטול יכולה להימסר בהודעה בעל-פה במשרדי ;she codes או בטלפון, בכתב לדואר רשום לכתובת יגאל אלון 155 תל אביב, בדוא”ל ל-contact@shecoes.org או דרך “בקשת ביטול” באתר או בדוא”ל contact@she-codes.org.

למען הסר ספק, משתתפת שלא תופיע במועד תחילת הקורס ו/או משתתפת שלא תסיים את הקורס בהצלחה, לא תהיה זכאית להחזר דמי הרישום.

 

שונות

;she codes שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס, על אף שהוצע ללימודים במועד מסוים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמות ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת. המשתתפות יהיו זכאיות לקבל את מלוא סכום דמי הרישום ששילמו במקרים כאמור. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

;she codes שומרת, לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות ותעריפי התשלום מעת לעת.